KA2206

KA2206
Manufacturer:  SAMSUNG
Qualifier: B
Date Code: D
Package Description: MISCELLANEOUS
Part# Description: 16P DIP BIPOLAR IC
Class Description: INTEGRATEDCIRCUIT
Sub-class Description: MISCELLANEOUS
Part Number: KA2206
ROHS: N
In Stock: 53
Tell a Friend