DA3F3

DA3F3
Manufacturer:  SSI SOLID STATE INC
Company Name: Solid State Inc.
Package Description: 
Part# Description:  GERMANIUM MT-7
Class Description: TRANSISTOR
Sub-class Description: GERMANIUMPNP
Part Number: DA3F3
ROHS: N
In Stock: 71
Tell a Friend